Lappian opettajien jalkautuminen teollisuuteen


1. Jalkauttaminen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla
- TOP-jaksolla yhdessä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa tutustutaan kaavakkeeseen à sisältö tulee tutuksi ja tavoitteet täsmentyvät
- opettajien jalkauttaminen teollisuuteen 0,5-1 kk:n ajaksi testaamaan/tarkentamaan lomaketta ja kehittämään opetusta

2. Havaintoja työelämästä
- Työn tekeminen ja suorittaminen on nykyään yhdessä tekemistä.
- Kun opettaja oli itse vastaavissa töissä (vuosina 1995 – 2001) niin silloin pyrittiin suoriutumaan ja tekemään itsenäisesti. Nyt tämä aika oli ohi.
- Tehtaan henkilökunta puhui melkein yhdestä suusta, että kaikki alkaa opettelemaan toistensa töitä ja henkilökunta opettelee käytännössä useita työtehtäviä ja osaa kunnossapitotöitä käynnissäpidon ohella.
- Jaettaessa eri ammattialueiden osaaminen ristiin saavutetaan lisää eri tilanteissa tarvittavaa joustavuutta ja tehokkuutta
- Samalla kasvatetaan organisaation ongelmaratkaisukyvyn kokonaispääomaa ja käytännössä siis saavutetaan parempia tuloksia yhdessä toimien.
- Myös tehtävärajojen poistuessa koettiin tehtaan koneiden ja laitteiden olevan yhteistä omaisuutta. Näin luonnostaan otettiin suurempaa vastuuta myös niiden käytettävyydestä.
- Kuka olisikaan parempi seuraamaan prosessilaitteiden kuntoa kun se joka työskentelee sen kimpussa joka päivä.

3.1 Mitä opetuksessa toivottiin korostettavan?
3.1.1 Turvallisuus
- Työturvallisuusajattelu ja 0-tapaturma käsitteen ymmärtäminen

3.1.2 Kunnossapito, käyttäjäylläpito, käynnissäpito
- Perustyökalujen tuntemus ja niiden käyttö
- Hihna ja ketjukäyttöjen tuntemus ja toimintaperiaatteet
- Osaa tarkistaa ketju ja kiilahihnavälityksien kireydet ja linjaukset
- Osaa ketjuliitoksien ja murtotappien vaihtotyöt
- Osaa tarkistaa vaihteista öljynmäärän ja lisätä sitä
- Osaa tunnistaa vaihteen kunnon kuuntelemalla ja koettamalla
- Ymmärtää tiivisteiden merkityksen ja osaa vaihtaa ne

3.1.3 Sähköautomaatio
- Perustyökalujen tuntemus ja niiden käyttö.
- Osaa prosessilaitteita ja ymmärtää sekvenssi käytön.
- Osaa vaihtaa venttiilin ja ajaa sitä kiinni ja auki kenttäkotelosta.
- Ymmärtää SAP merkityksen ja osaa viedä tietoja sinne.
- PI-merkkien ja positioiden ymmärrys ja osaaminen.
- Ohjauskotelon tuntemus ja ymmärtää ohjausjärjestelmän rakenteen ja toimintaperiaatteen.
- Ymmärtää mittausten periaatteet (P-I-L-pH-Johtokyky).
- Osaa liikeantureiden periaatteet ja huollon.
- Osaa tarkistaa pyörintätiedon ja ymmärtää rajan tilatiedot.
- Ymmärtää lukituksen merkityksen ja periaatteet.
- Osaa lukea logiikan ohjauspaneelista vikalistan ja kuitata sen.
- Osaa tarkistaa sähkömoottorin pyörimissuunnan ja lukita turvakytkimen.
- Osaa kohdentaa vian aiheuttajan prosessista (ylikuorma, laiterikko, väärämitoitus jne.).
- Osaa kuitata lämpöreleen (kannessa olevasta) kuittauspainikkeesta.

3.1.4 Liiketoiminnan lainalaisuudet
- Kustannustehokkuuden painottaminen.

3.1.5 Työyhteisötaidot
- Millainen on hyvä esimies?
- Millainen on hyvä työntekijä?
- Millainen on hyvä tiimin jäsen?

3.1.6 Opiskelijoiden on hyvä hankkia opintojen aikana monipuolinen harjoittelukokemus
- eri teollisuuden aloilta, eri yrityksissä

3.1.7 Työnhakutaidot
- hakeminen, haastattelut


3.1.8 Muuta huomioitavaa
- Koulutuksessa toimijoiden aktiivista kulkemista tehtaalla pidetään erittäin hyvänä ja kanssakäymistä eri toimijoiden kesken à tieto liikkuu molempiin suuntiin ja toimijat tulevat tutuksi à asioista pystytään keskustelemaan avoimesti ja kehitystä tulee molempiin suuntiin.
- Työpaikkaohjaajien roolin ja merkityksen vahvistaminen ja ammattitaidon lisääminen koulutuksella.
- Koulutus ja uudistuminen syntyvät innovatiivisista ihmisistä à prosessiteollisuudessa ja sen koulutuksessa tämä tarkoittaa rajojen rikkomista, uusien osaamisten hankkimista ja myös laajaa poisoppimista menneisyyden malleista